Terms of Service

Website Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this Website, accessible from smmcluster.com, you are agreeing to be bound by these Website Terms and Conditions of Use and agree that you are responsible for the agreement with any applicable local laws. If you disagree with any of these terms, you are prohibited from accessing this site. The materials contained in this Website are protected by copyright and trade mark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials on SMM Cluster’s Website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • modify or copy the materials;
  • use the materials for any commercial purpose or for any public display;
  • attempt to reverse engineer any software contained on SMM Cluster’s Website;
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  • transferring the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.

This will let SMM Cluster to terminate upon violations of any of these restrictions. Upon termination, your viewing right will also be terminated and you should destroy any downloaded materials in your possession whether it is printed or electronic format.

3. Disclaimer

All the materials on SMM Cluster’s Website are provided “as is”. SMM Cluster makes no warranties, may it be expressed or implied, therefore negates all other warranties. Furthermore, SMM Cluster does not make any representations concerning the accuracy or reliability of the use of the materials on its Website or otherwise relating to such materials or any sites linked to this Website.

4. Limitations

SMM Cluster or its suppliers will not be hold accountable for any damages that will arise with the use or inability to use the materials on SMM Cluster’s Website, even if SMM Cluster or an authorize representative of this Website has been notified, orally or written, of the possibility of such damage. Some jurisdiction does not allow limitations on implied warranties or limitations of liability for incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on SMM Cluster’s Website may include technical, typographical, or photographic errors. SMM Cluster will not promise that any of the materials in this Website are accurate, complete, or current. SMM Cluster may change the materials contained on its Website at any time without notice. SMM Cluster does not make any commitment to update the materials.

6. Links

SMM Cluster has not reviewed all of the sites linked to its Website and is not responsible for the contents of any such linked site. The presence of any link does not imply endorsement by SMM Cluster of the site. The use of any linked website is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

SMM Cluster may revise these Terms of Use for its Website at any time without prior notice. By using this Website, you are agreeing to be bound by the current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Your Privacy

Please read our Privacy Policy.

9. Governing Law

Any claim related to SMM Cluster’s Website shall be governed by the laws of af without regards to its conflict of law provisions.

Умови використання веб-сайту

1. Умови

Отримуючи доступ до цього веб-сайту, доступного з smmcluster.com, ви погоджуєтеся з цими Умовами використання веб-сайту та погоджуєтеся, що несете відповідальність за угоду з будь-якими відповідними місцевими законами. Якщо ви не згодні з будь-яким із цих умов, вам заборонено доступ до цього сайту. Матеріали, що містяться на цьому веб-сайті, захищені законом про авторські права та торгові марки.

2. Використовуйте ліцензію

Надається дозвіл на тимчасове завантаження однієї копії матеріалів на веб-сайті кластера SMM лише для особистого некомерційного тимчасового перегляду. Це надання ліцензії, а не передача права власності, і відповідно до цієї ліцензії ви не можете:

  • змінювати або копіювати матеріали;
  • використовувати матеріали для будь-яких комерційних цілей або для будь-якого публічного показу;
  • спроба реінжинірингу будь-якого програмного забезпечення, що міститься на веб-сайті SMM Cluster;
  • видалення з матеріалів будь-яких авторських або інших приміток власності; або
  • передавання матеріалів іншій особі або «дзеркальне відображення» матеріалів на будь-якому іншому сервері.

Це дозволить SMM Cluster припинити роботу у разі порушення будь-якого з цих обмежень. Після припинення дії ваше право на перегляд також буде припинено, і ви повинні знищити будь-які завантажені матеріали, які є у вас у друкованому чи електронному форматі.

3. Відмова від відповідальності

Усі матеріали на веб-сайті Кластеру SMM надаються “як є”. SMM Cluster не дає жодних гарантій, будь то явні чи неявні, тому скасовує всі інші гарантії. Крім того, SMM Cluster не робить жодних заяв щодо точності чи надійності використання матеріалів на своєму Веб-сайті чи іншим чином пов’язаних із такими матеріалами чи будь-якими сайтами, пов’язаними з цим Веб-сайтом.

4. Обмеження

SMM Cluster або його постачальники не будуть нести відповідальність за будь-які збитки, які виникнуть внаслідок використання або неможливості використання матеріалів на веб-сайті SMM Cluster, навіть якщо SMM Cluster або уповноважений представник цього веб-сайту були повідомлені в усній або письмово, про можливість такого пошкодження. Деякі юрисдикції не допускають обмежень щодо неявних гарантій або обмежень відповідальності за випадкові збитки. Ці обмеження можуть не поширюватися на вас.

5. Виправлення та помилки

Матеріали, що з’являються на веб-сайті SMM Cluster, можуть містити технічні, друкарські чи фотографічні помилки. SMM Cluster не обіцяє, що будь-які матеріали на цьому веб-сайті є точними, повними або актуальними. SMM Cluster може змінювати матеріали, що містяться на своєму веб-сайті, у будь-який час без попередження. SMM Cluster не бере на себе жодних зобов’язань щодо оновлення матеріалів.

6. Посилання

SMM Cluster не перевірив усі сайти, пов’язані з його веб-сайтом, і не несе відповідальності за вміст таких сайтів. Наявність будь-якого посилання не означає схвалення сайту SMM Кластером. Використання будь-якого пов’язаного веб-сайту здійснюється на власний ризик користувача.

7. Зміни умов використання сайту

SMM Cluster може переглядати ці Умови використання для свого веб-сайту в будь-який час без попереднього повідомлення. Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся дотримуватися поточної версії цих Умов використання.

8. Ваша конфіденційність

Прочитайте нашу Політику конфіденційності.

9. Чинне законодавство

Будь-яка претензія, пов’язана з Веб-сайтом Кластеру SMM, регулюється законодавством af без урахування положень колізійного права.